Všeobecné obchodné podmienky a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom Zanada.sk, Seduco media, s.r.o. so sídlom M.R. Štefánika 1831, 026 01  Dolný Kubín, IČO 48155900. Kontaktné údaje: mobil: +421 950 651 800, e-mail: obchod@zanada.sk . Kupujúcim je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.zanada.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

Prevádzkovateľ Zanada.sk nie je výrobca produktov, ktoré sa nachádzajú na jeho webstránke. Prevádzkovateľ sprostredkuje predaje pre svojich obchodných partnerov (dodávateľov).

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať iba tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.zanada.sk, a ktorý je so zobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (ku drobnému skresleniu farieb mohlo dôjsť digitalizáciou). Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že uvedené ceny sú skutočné a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplatí za tovar.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Každá objednávka, ktorú kupujúci generuje (tzn. vyberie patričný tovar a vyplní objednávkový formulár), je považovaná za záväznúOdoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar uvedený v objednávke. Pre účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na stránke www.zanada.sk v čase odoslania objednávky kupujúcim. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená na serveri ako “cena”, ktorá sa ďalej znižuje o prípadnú množstevnú zľavu, ak je v čase odoslania objednávky poskytovaná.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári. Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu elektronickú odpoveď, v ktorej potvrdí doručenie objednávky. Kupujúci sám nemá možnosť objednávku zrušiť – túto akciu môže zabezpečiť len predávajúci, a to len po predchádzajúcej dohode s kupujúcim (napr. z dôvodu nemožnosti dodať tovar v danom termíne, prípadne z dôvodu nemožnosti autorizácie skutočnej identity kupujúceho). Zrušenie objednávky je účinné a možné len, ak je predávajúcemu doručená žiadosť o zrušenie objednávky skôr, než predávajúci odovzdal tovar na prepravu kupujúcemu.

Internetový obchod www.zanada.sk obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy tak, ako sú vymedzené v občianskom zákonníku. Obsahuje vždy názov výrobku, (prípadne kód), hlavnú charakteristiku a cenu výrobku. Ak nie je uvedené inak, ceny uvedené na stránke sú konečné. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.zanada.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas ku zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho bude chrániť v maximálnej možnej miere a neposkytne ich žiadnym iným tretím stranám. Predávajúci prostredníctvom svojich obchodných partnerov dodáva kupujúcemu spolu s tovarom Faktúru (či iný daňový doklad). Tieto doklady zároveň slúžia kupujúcemu ako dodací aj záručný list. Kupujúci je povinný dodaný tovar a pripojený daňový doklad (Faktúra alebo Paragon) po ich prevzatí prezrieť a prípadné vady a nezhody so skutočným stavom tovaru bez zbytočného odkladu písomne alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu. To platí predovšetkým v prípadoch, keď dodaný tovar nesúhlasí s obsahom uvedeným na Faktúre alebo Paragone, alebo ak sú tieto nesprávne vyplnené. V oznámení reklamácie je kupujúci povinný špecifikovať vady. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len pre internú potrebu www.zanada.sk a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Pri nakladaní s osobnými údajmi sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Ak nastane prípad, kedy je nutné predať osobné informácie zákazníka výrobcovi (napr. pri vystavení ”Záručného listu”), sa prevádzkovateľ zaväzuje, že tieto informácie predá až po predchádzajúcom odsúhlasení daným zákazníkom. Bez súhlasu nie je možné poskytovať akékoľvek informácie osobného charakteru. Zákazník využívaním služieb internetového obchodu dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie o zákazníkovi, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ako aj ďalšie práva stanovené v § 21 zákona101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 22. februára 2016

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF) nájdete tu:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy Zanada.sk (stiahnete kliknutím na odkaz)